Deklaracja dostępności

Centrum e-Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ezdrowie.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie występują m. in. błędy:

 • Linki do kategorii aktualności znajdujące się w stopce każdej aktualności nie zostały umieszczone wewnątrz list elementów.
 • W autorskiej wersji kontrastowej można natrafić na teksty niespełniające wymogów kontrastu, np. na wykresach w sekcji "Zdrowe dane".
 • Formularz filtrowania danych w sekcji „Zdrowe dane” nie ma poprawnie powiązanych etykiet tekstowych ze swoimi polami.
 • Hierarchia nagłówków w artykułach wprowadzanych przez redaktorów jest zaburzona.
 • Na stronach prezentujących wykresy i dane brakuje nagłówków opisujących prezentowane treści w głównym kontenerze z treścią.
 • Na niektórych stronach edytowanych przez redaktorów struktura nagłówków jest zaburzona np. opisującej System Monitorowania Zagrożeń.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono 2023-03-08.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Luboń, adres poczty elektronicznej: media@cez.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum e-Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno wejście od strony ul. Stanisława Dubois jest wejściem do CeZ, natomiast drugie wejście znajduje się od strony Józefa Lewartowskiego i prowadzi do innych firm, mających siedzibę w budynku.

Recepcja znajduje się na wprost głównego wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami. Istnieje możliwość schowania ramion kołowrotków (sterowane z pulpitu zdalnego przez ochronę) zamontowanych w bramce, co umożliwi przejazd wózka.

Korzystanie z windy jest możliwe dla osób poruszających się na wózkach.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na 0, I, II i III piętrze.

W okolicy budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdujące się przed budynkiem od ulicy Stanisława Dubois oraz 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na sąsiedniej ulicy Józefa Lewartowskiego naprzeciwko marketu spożywczego (po przeciwnej stronie ulicy z budynkiem).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, po okazaniu certyfikatu stwierdzającego, iż zwierzę jest przeszkolone jako pies asystujący i posiada wszystkie aktualne badania weterynaryjne.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (za wyjątkiem windy, gdzie przyciski posiadają oznaczenia w tym alfabecie). Nie ma również oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

W recepcji i innych miejscach nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Inne informacje

Ważny jest dla nas każdy użytkownik. Dlatego dbamy o to, by informacje, które publikujemy, były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców.

Chcemy, by nasz serwis ezdrowie.gov.pl był:

 1. łatwy w użyciu;
 2. czytelny i zrozumiały;
 3. pomocny w życiu codziennym;
 4. dostępny dla wszystkich, bez względu na wiek czy poziom sprawności;
 5. dostępny na dowolnym urządzeniu;
 6. bezpośredni i wolny od zbędnych formalizmów.

Staramy się ułatwić czytanie i rozumienie treści:

 1. używamy prostego, powszechnie zrozumiałego języka;
 2. w miarę możliwości używamy krótkich zdań;
 3. dzielimy treści na krótkie akapity i opatrujemy je zrozumiałymi nagłówkami;
 4. używamy list numerowanych i nienumerowanych;
 5. ważne linki umieszczamy w oddzielnych liniach, żeby były dobrze widoczne;
 6. infografiki i inne obrazy uzupełniamy tekstem alternatywnym;
 7. obrazy o funkcji tylko pomocniczej, które nie niosą dodatkowej informacji, mają pusty znacznik „alt”.

Stosujemy w serwisie rozwiązania usprawniające poruszanie się po nim:

 1. w kodzie każdej strony określamy użyty na niej język;
 2. na każdej stronie (poza stroną główną) umieściliśmy ścieżkę okruszków, dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu;
 3. użytkownik może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „Tab”;
 4. załączane pliki zawierają informacje o ich wielkości i formacie;
 5. elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) mają wyraźne obramowanie (fokus);
 6. dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki czemu informacje są czytelne również dla osób słabiej widzących;
 7. osoby korzystające z wersji kontrastowej mogą łatwo przełączyć widok ekranu za pomocą ikony umieszczonej w prawym górnym rogu ekranu (na urządzeniach mobilnych ikona znajduje się w lewym górnym rogu ekranu).

Zasady linkowania:

 1. nazwa linku wskazuje, co znajdzie użytkownik po kliknięciu;
 2. linki prowadzące do innych stron serwisu ezdrowie.gov.pl otwierają się zawsze w tym samym oknie;
 3. linki prowadzące do innych serwisów otwierają się na ogół w nowym oknie.

Deklaracja

Przeglądamy i na bieżąco aktualizujemy treści serwisu. Staramy się też stosować do wytycznych WCAG 2.0 na poziomie AA — jeżeli jednak zauważysz, że jakiś element serwisu zdecydowanie nie spełnia wymogów dostępności, skontaktuj się z nami i wskaż, co przeoczyliśmy.

Napisz do nas

Jeśli masz pytania napisz do nas za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/kontakt.