Warunki korzystania z Systemu obsługi e-wizyty


§ 1

Niniejszy dokument określa zasady korzystania z Systemu obsługi e-wizyty.

§ 2

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator danych – administrator danych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. Aplikacja – aplikacja w ramach systemu umożliwiająca dostęp do Systemu. Aplikacja dla Pacjenta dostępna jest pod adresem https://pacjent.gov.pl/ewizyta. Aplikacja dla Pracownika Medycznego dostępna jest pod adresem https://lekarz.ewizyta.ezdrowie.gov.pl.
 3. System – system teleinformatyczny do obsługi e-wizyty, umożliwiający nawiązanie kontaktu pomiędzy Pacjentem a Pracownikiem Medycznym w celu uzyskania porady lekarskiej i świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, bez konieczności osobistego kontaktu pomiędzy Użytkownikami, w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem.
 4. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, które są zbierane w ramach korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i  przetwarzane w Systemie; dane są również zapisywane w plikach cookies;
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 6. E-wizyta– e-wizyta w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), tj. świadczenie opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez CSIOZ;
 7. CSIOZ – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, podmiot będący administratorem technicznym Systemu;
 8. Uwierzytelnienie - proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości Pracownika Medycznego;
 9. Pracownik Medyczny:
  • lekarz lub lekarz dentysta, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy wskazanej w pkt 6 powyżej,
  • lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka świadcząca usługi w ramach podmiotu wykonującego działalność leczniczą - korzystający z Systemu w celu udzielania e-wizyty;
 10. Pacjent – osoba fizyczna, która korzysta z Systemu w celu uzyskania e-wizyty; 
 11. Użytkownik – Pacjent lub Pracownik Medyczny.  

§ 3

 1. System umożliwia nawiązanie kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Pracownikiem Medycznym w celu uzyskania e-wizyty.
 2. Korzystając z Systemu, Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w plikach cookies danych o sposobie korzystania przez niego z serwisu. Dane zapisane w plikach cookies są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

§ 4

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi oraz postanowieniami niniejszych Warunków.
 2. Korzystanie z Systemu jest bezpłatne.
 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, CSIOZ nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Systemem, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Warunków korzystania z Systemu przez Użytkowników.
 4. CSIOZ nie gwarantuje ciągłości działania Systemu oraz nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu z przyczyn niezależnych od CSIOZ.
 5. E-wizyta jest udzielana przez Pracownika Medycznego, CSIOZ nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie i prawidłowość e-wizyty. 

§ 5

 1. Z Systemu  może korzystać tylko Pacjent albo Pracownik Medyczny.
 2. W celu korzystania  z Systemu, Pacjent wypełnia formularz kontaktowy znajdujący się w Aplikacji, podaje niezbędne dane osobowe, zapoznaje się i potwierdza niniejsze Warunki, klauzulę informacyjną oraz potwierdza inne niezbędne oświadczenia znajdujące się w Aplikacji. Pacjent przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że podawane przez niego dane, w szczególności dane osobowe, są prawdziwe i aktualne oraz że brak jest możliwości uzyskania porady lub e-wizyty u lekarza POZ, do którego złożył deklarację wyboru. 
 3. Konto Pracownika Medycznego w Systemie zakłada się:
  • w przypadku Pracownika Medycznego, o którym mowa w §2 pkt 9 lit. a):
   • poprzez wypełnienie i wysłanie do CSIOZ drogą elektroniczną wniosku dostępnego pod adresem https://zgloszenia-ewizyta.ezdrowie.gov.pl/,
   • potwierdzenie wniosku zgodnie z otrzymanymi informacjami, poprzez serwis gabinet.gov.pl, profil zaufany lub e-dowód,
   • po uwierzytelnieniu i weryfikacji wniosku przez CSIOZ,
  • w przypadku Pracownika Medycznego, o którym mowa w §2 pkt 9 lit. b):
   • poprzez wypełnienie i wysłanie do CSIOZ drogą elektroniczną wniosku dostępnego pod adresem https://zgloszenia-ewizyta.ezdrowie.gov.pl,
   • potwierdzenie wniosku zgodnie z otrzymanymi informacjami, poprzez serwis gabinet.gov.pl, profil zaufany lub e-dowód,
   • po Uwierzytelnieniu i weryfikacji wniosku przez CSIOZ.
 4. Pracownik Medyczny ma prawo korzystać z usług dostępnych w Systemie z chwilą założenia konta zgodnie z ust. 3 Logowanie i udzielanie e-wizyty odbywa się pod adresem: https://lekarz.ewizyta.ezdrowie.gov.pl/.
 5. Każdy Pracownik Medyczny może założyć tylko jedno konto w systemie.
 6. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innych osobom.
 7. CSIOZ przekazuje do Narodowego Funduszu Zdrowia dane Pracowników Medycznych celem wpisania do wykazu opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy COVID oraz w celach rozliczeniowych e-wizyt. 

§ 6

 1. Administratorem danych przetwarzanych w Systemie, w tym zbieranych od Pacjenta poprzez Aplikację (formularz kontaktowy), jest Minister Zdrowia.
 2. Pełne informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności pod adresem https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/polityka-prywatnosci

§ 7

 1. Niniejsze warunki obowiązują od dnia opublikowania.
 2. Warunki są udostępnione nieodpłatnie w postaci umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, pod adresem: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/warunki-korzystania-z-systemu-e-wizyty.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 4. Niniejsze Warunki mogą być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniane. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania, z tym że do czasu zakończenia e-wizyty obowiązują Warunki w brzmieniu zaakceptowanym przez Użytkownika.
 5. W przypadku zmiany treści Warunków, Pracownik Medyczny zostanie o tym fakcie poinformowany podczas uwierzytelniania.

Zalecenia bezpieczeństwa dla Użytkownika

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wykorzystuje zaawansowane rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu obsługi e-wizyt („System”).

Jednakże każdy użytkownik systemu zobowiązany jest do dbałości o bezpieczeństwo urządzenia, za pomocą którego korzysta z Systemu.

W tym celu wskazane jest postępowanie zgodne z następującymi zaleceniami:

 1. Przed rozpoczęciem wprowadzania danych osobowych do Systemu należy sprawdzić:
  • czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https, oznaczającego protokół, odpowiadający za bezpieczeństwo połączenia,
  • czy w przeglądarce występują informacje wskazujące, że połączenie jest szyfrowane, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki, co gwarantuje, że sesja jest szyfrowana protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację; w zależności od przeglądarki, kłódka może pojawić się w pasku adresowym lub w pasku stanu w dolnej części ekranu,
  • ważność i poprawność certyfikatu strony do logowania.
 2. Praca w Systemie:
  • nie wolno logować się do Systemu z adresu strony, przesłanej przez innego użytkownika drogą elektroniczną (np. w wiadomości e-mail, wiadomości w komunikatorze internetowym lub portalach społecznościowych),
  • nie należy logować się do Systemu z komputera, na którym jest już zalogowany inny użytkownik,
  • po zalogowaniu do Systemu nie należy pozostawiać komputera bez nadzoru, w szczególności należy zablokować do niego dostęp,
  • należy zwracać uwagę na komunikaty pojawiające się w oknie przeglądarki oraz nie należy lekceważyć komunikatów o zaistniałych zagrożeniach wysyłanych przez systemy zabezpieczające komputer,
  • po zakończeniu pracy należy wylogować się z Systemu,
  • nie powinno się korzystać z Systemu w miejscach publicznych, np. korzystając z kafejek internetowych lub logować się za pośrednictwem ogólnie dostępnych niezabezpieczonych sieci internet.
 3. Bezpieczeństwo komputera użytkownika:
  • komputer używany do logowania do Systemu powinien być wyposażony w program antywirusowy z aktualną bazą wirusów oraz włączoną zaporą firewall,
  • aktualizacje i poprawki systemu operacyjnego, używanej przeglądarki internetowej, wtyczki Flash, przeglądarki PDF itp. oprogramowania powinny być instalowane niezwłocznie po ich udostępnieniu rzez producentów.

Uwaga:

Wszelkie zdarzenia, w tym próby logowania do Systemu zarówno udane jak i nieudane są rejestrowane.

Wszystkie czynności wykonywane po zalogowaniu do Systemu są rejestrowane.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nie bierze odpowiedzialności za środowisko użytkownika z którego następuje połączenie do Systemu, w szczególności za nieuprawniony dostęp i działania, będące wynikiem działania złośliwego oprogramowania komputerowego bądź niezabezpieczenia go przez użytkownika Systemu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 408, z późn.zm.)

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020r. poz. 295)

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2019 r. poz. 537, z późn.zm.)

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 576)

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z poź. zm.)        

Pliki do pobrania